Povijest društva

Pomorsko-športsko-ribarsko društvo „Zenta“ Split osnovano je 1934. godine.

Okupljeni članovi Društva odmah su započeli gradnju manjeg sidrišta za brodice. Tijekom godina postupno su uređivali prostor „Stare Zente, na način da su nasipavali i uređivali obalu koja predstavlja današnje čestice zemlje označene kao 684/4 i 683/1, koje u naravi omeđuju akvatorij stare luke „Zenta“. U ovom prostoru članovi su svojim dobrovoljnim radom i ulaganjima izgradili drvene i betonske gatove za privez brodica. Pored toga napravljeno je i manje istezalište za brodice, odakle i potiče kasniji naziv „Kalafatić“.

Društvo, bez prekida djeluje sve do početka II. svjetskog rata, kada zamire s radom. Akti Društva, te odluke nadležnih organa iz tog razdoblja, tijekom rata su uništeni, tako da trag o Društvu, osim u sjećanju starijih članova postoji još samo u arhivu Grada Splita.

Nakon II. svjetskog rata, Društvo od 1948. godine djeluje u sklopu Pomorskog športskog-ribarskog društva „Lubin“ Split, da bi 1954. godine bilo ponovno utemeljeno rješenjem Narodnog odbora Grada Splita broj 1806/54.

Inicijativom članova Društva 1975. godine krenulo se u proširenje lučice. Realizacija ove inicijative započela je 1978. godine nasipanjem dvaju lukobrana zemljom i kamenjem pribavljenim od iskopa za gradnju stambeno-poslovnih prostora na „Splitu 3“ i „Mertojaku“. Materijal je korišten po posebnom programu kao deponij viška meterijala, čime se formirala osnovna kontura buduće lučice.

Paralelno s tim od nadležnih organa pribavljene su različite suglasnosti, odobrenja, ugovori, dozvole i slično, a sve u cilju dovršenja i uređenja luke „Zenta“.

Pomorsko športsko društvo „Zenta“ Split, tako je od Skupštine općine mjesne zajednice „Bačvice“ Split pribavilo suglasnost, pod brojem 224/2 22. travnja 1980., da se na Društvo prenese pravo uptavljanja i korištenja lučicom u uvali Zenta. Suglasnost se temeljila na odredbama čl. 4. i 5. Zakona o pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristaništima (N.N. 19/74). Nakon toga Skupština općine Split donijela je rješenje pod brojem 07/10070/1-80 21. travnja 1981. kojim se Pomorskom ribarskom športskom društvu „Zenta“ Split daje na korištenje pomorsko dobro nastalo nasipavanjem mora oznake čestice zemlje 10382 i 10383 u površini od 42 814 metara2, koje čestice u naravi omeđuju akvatorij nove i „Stare Zente“, stvarajući time jedinstvenu cjelinu.

Sukladno ovom rješenju 20. srpnja 1981. zaključen je ugovor između Pomorskog športskog društva „Zenta“ Split, s jedne strane i općine Split, s druge strane, prema kojem se ovom Društvu daje na korištenje pomorsko dobro površine 42 814 metara2 za vrijeme dok obavlja svoju športsku djelatnost.

Preuzimajući navedenim dokumentima navedeno pomorsko dobro na upravljanje i korištenje, Pomorsko športsko društvo „Zenta“ Split preuzelo je veliku obvezu da organiziranim radom svojih članova i njihovim novčanim doprinostima na ovom prostoru izgradi i uredi športsku luku.

Početkom 1982. godine, uz prethodno pribavljanje svih potrebnih legata, započeta je izgradnje prve faze luke Zenta. Nesebičnim radom skoro tisuću članova Društva, koji su pored značajnih novčanih doprinosa, dali preko 300.000 radnih sati godišnje dobrovoljnog rada, izgrađeno je prvih 450 priveza za brodice. Na isti način 1984. godine izgrađeni su preostali vezovi, tako da današnja luka „Zenta“ ima ukupno 876 vezova, od čega u starom dijelu 168 vezova, a u novom dijelu luke još 708 vezova.

U međuvremenu, na čestici zemlje 682/1, koja je posebnim rješenjem data na korištenje Društvu, izgrađen je Društveni dom kao buduće središte i okupljalište članova.

Na koncu, isključivo radom i doprinosima članova, prišlo se uređenju i tehničkom opremanju luke (infrastrukture), kao i njenom približavanju širem pučanstvu koje je koristi kao rekreacijsku zonu i šetnicu.

Na koncu, u posljednje tri godine, značajna sredstva Društva iskorištena su za kompletnu rekonstrukciju elektromreže, posebno novog sustava rasvjete, te uređenje šetnica, postavljanju klupa i druge infrastrukture u luci.

Uporedo, izgradnju luke, pratilo je normativno reguliranje pravnog statusa Društva.

U skladu s postojećim propisima Pomorsko-sportsko društvo „Zenta“ Split najprije se temeljem rješenja Općinskog sekretarijata za unutrašnje poslove Split broj 07-UP-I-7897/80 od 25. veljače 1981. transformiralo u Sportsko-ribolovno društvo „Zenta“ Split, a svega dvije godine kasnije, novim rješenjem Sekretarijata za opću upravu općine Split broj 07-UP-I-7897/82 od 20. siječnja 1983. u Pomorsko sportsko društvo „Zenta“ Split.

Konačno, rješenjem Ureda za opću upravu Županije splitsko-dalmatinske oznake Klasa: UP-I-007-02/95-01/12, Ur. broj: 2181-10-95-4-NĆ od 13. veljače 1994. Društvo je upisano u registar udruženja građana kao Pomorsko športsko društvo „Zenta“ u Splitu. POd tim imenom, nakon usklađenja sa Zakonom o športu i Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana, Društvo djeluje i danas kao pravni sljednik športskog društva iz 1934. godine.